..ישונא ךמסמ -ומוס


 

: המדקה
וז ךרדב םייק "ומוס "ה   .ןפי לש ימואלה טרופסה אוה " ומוס"ה
זאש אלא ,ךרעב  14 ה האמב םיארומסה ימימ תרחא וא
ולשמ "ומוס" ימחולב קיזחה יאדבע יארומס לכ :הנוש טעמ היה אוה
וליפא ויהו ,ןכשה יארומסה לש " ומוס" ימחולב תורחתהל םתוא חלוש היהו
םע , םנמא .טרופסה קר הזמ ראשנ ,םויכ ."תוומה דע " ויה תוברקה םהב תופוקת
ירלופופ טרופס -תאז לכב לבא ,םידש ישורגו תיסקט תרוסמ לש דאמ םיקזח םינממס
תונורחאה םינשבו ןפיב םיפוצ ינוילימ וילא קתרמה
.םלועה ראשב םג ,ןיוולה ירודש תוחתפתה םע,
" ינשה תא דחא םיפחודש םילותיחב ם ינמש ינש"ל אורקל רשפא ךיא ,ןכבו
22 ,םיעדוי םתא) לגרודכ לע איהה הלאשה תא לואשל ומכ הז ..םיהות םתא ,טרופס
םיקוחה תא ןיבהל ןויסינ לש ןיינע לכה (..'וגו רודכ ירחא םיצר םירבג
רתוי ףאו ואולמו םלוע תולגל יושע בורקמ טבמ .תולעופה תושפנה תא ריכהלו
..םכל חיטבמ ינא ,ךכמ


 
 

:הרצקב םיקוחה
םיקבאתמ ינשו -לגעמ שי :ןיינעה לש יפויה לכ הזו ,םה םיטושפ "ומוס"ה יקוח
תעגל ופוגמ קלחל םורגל וא לגעמה ךותמ ביריה תא איצוהל :הרטמה .וכותב
 תופכמ ץוח) ופוגמ והשלכ קלח םע המדאב עגונש ימ .הלטה וא הלפה ידי לע המדאב
תאצוי ולש לגרה לש הנטקה עבצאה וליפאש ימ .דיספמ - (...ןבומכ ,םיילגרה
לבא .תוינש 4כ אוה עצוממה :רתויב םירצק םה תוברקה .דיספמ ,ןושאר לגעמהמ
זכרמב ספא קחרמב ינשה לומ דחא םיערוכ :תוקד עבראכ תוכשמנ ברק לכל תונכהה
,הניפל םירזוח ,םימק - ,לנסראהמ חלצומ יכה חצרה טבמ תא םיסייגמ -לגעמה
לומ ףא תומיעל םיבשו ,םיערה תוחורה שוריגל ריוואב םיפיעמ ,חלמ ןפוח םיחקול
קיזחמ אוהש "הפינמ"ה תא ףינמ טפושה זאו .ךרעב םימעפ 4 הלילח רזוחו--ףא
 תוקעצב ברקה ךרוא לכל םידדומתמה תא דדועמ אוהשכ ךרדל אצוי ברקהו ,ודיב
ןיא דוע רמולכ ,"ראשנ אוה ,ראשנ אוה" הז ישפוח םוגרתבש "הטוקונ ,הטוקונ"
...הרבח המידק ,הללאי ,הערכה

ןאכ וצחל  טוריפ רתיב םיקוחל
 
 

??וב םיכוז ךיאו ,ךרענ אוה יתמ ,רינרוט והמ
םייגוז-יאה םישדוחב ,םיישדוח לכב ךרענו םוי 15 ךשמנ ימשר "ומוס" רינרוט
תויורחת םנשי ,םירינרוטה ןיב .שדוחה לש ינשה ןושאר םויב חתפנו ,הנשה לש
.ל"וחב הוואר בוביס שי םייתנשב םעפו ,גורידב םיעבוק םניאש ןפי יבחרב הוואר
לש הטישב וקבאיי ,הטמו תישילשה הגילהמ םיקבאתמ .תוגיל 6 ינעוצקמה "ומוס"ב
םיקבאתמה .דבלב םימי 7 ןב אוה רינרוטה םהיבגל רמולכ ,"אל םוי ןכ םוי"
2ב ) םוי 15 ךשמנש רינרוטב .רינרוטב םהיגשיהל םאתהב גורידב םידרויו םילוע
םא .אבה רינרוטב גורידב הלעי ,הלעמו תונוחצינ 8 גישי םא ,(תונוילעה תוגילה
םויב דחא ברק ךרוע קבאתמ לכ .ויגשיהל םאתהב לכה -דרי ,רתוי וא 8 דיספי
ינשה לומ דחאה דחא םעפמ רתוי םיקבאתמ םתוא ושגפיי אל םלועל .םוי 15 ךשמב
??ףולאה עבקנ ךיא זא .ההז האצות םע ףוא-יילפל ועיגי םא אלא ,דחא רינרוטב
םא .ףולאה אוה רינרוטה ךשמב רתויב הובגה תונוחצינה רפסמ תא גישהש קבאתמה
ושגפיי םה ,תוברקה ימי 15 םותב ההז תונוחצינ רפסמ רתוי וא םיקבאתמ ינשל
.ןורחאה תוברקה םוי םותב הערכה ברקל םהיניב

תוגרד
םאתהב ןבומכ םיגרודמה ,םיקבאתמ 40 םנשי (י'צוא-וקאמ ) הנוילעה הגילב
רתוי תצק םה חרזמב םיגרודמהשכ ,ברעמו חרזמ לש תימינפ הקולח הנשי .םתלוכיל
ארקנ ישימחה גרדה :הנוילעה הגילב תוגרד 5 םנשי .ברעמהמ םיבוט
30 כמ בכרומ אוה .םירגוחה גרד והז ,אבצל הז תא הוושנ םאו "הרישאגיאמ "
דע 2 ללכ ךרדב ,"יבוסומוק" ה ,הכומנה "הנוצק"ה ,םהילעמ .םיקבאתמה 40 ךותמ
-הלוצאה וק רבוע םהילעמ .םיקבאתמ 2-3 םג -"הקאוויקס" -םהילעמ :םיקבאתמ 3
יבר -"הנוזוקוי"ה -םהילעמ ו (..םיקבאתמ 2-3)ו היינשה הגרדה וא ,"יקזוא"ה
לש דראדנטסב דמוע אל התא םא -הדירי ןיא ןאכמ .( 2 םנשי םויכ ) םיפולאה
התא םא וא -- (תיבקע הרוצב רינרוטב תונוחצינ 15ל 11 ןיב )-- "הנוזוקוי"
.שורפל ץלאנ התא ,תדבוכמו תמלוה הרוצב גהנתמ אל

ומוסה דוגיא
לש םבור בור .הפנע תונקסע הנשי ,רתוי םירכומ טרופס יפנעב ומכ "ומוס"ב םג
דאמ הרוצב הדובעה תא םהיניב םיקלחמה ,רבעשל םיקבאתמ םה ומוסב םיסובה
..עגרכ תאזה הגאסל סנכיהל םעט ןיאו תבכרומ

"תוורוא"ה
,ותלוכי יפ לע גורידב דרויו הלוע קבאתמ לכו ישיא טרופס אוה "ומוס"ה םנמא
"הוורוא"ה שארב ."הוורוא"ל ,ישפוח םוגרתב וא ,"היאה " ל ךייש קבאתמ לכ לבא
53 כ םויכ םנשי .הינודנכ וא השוריב ותוא לביקש רבעשל קבאתמ ןבומכ דמוע
םיכיישה םיקבאתמה לכ םינמאתמ "הוורוא"ב .ןפי יבחרב תורוזפה "תוורוא"
"הוורוא" התואמ םיקבאתמ .הנוזוקויה דעו הנורחאהו תישישה הגילהמ -וילא
התואמ רבחל ברק "תתל" לולע והשימש ששחמ ימשר רינרוטב ושגפיי אל םלועל
רשאכ םיוסמ תוניגה רסוחל םרוג הז ינש דצמ .ןוחצינל תושאונ קוקזה הוורואה
דחאה קבאיהל וכרטצי אלש הוורואה התואמ תונוילעה תוגרדב םיקבאתמ 3-4 םנשי
בור ."הוורוא"ה התואמ םיינש וקבאיי ,ףוא-יילפ לש הרקמב קר. ינשה םע
לש תורשפא הנשי ,היינשה הגילל םילוע רשאכ קרו ,"הוורוא"ב םייח םיקבאתמה
ןמאמה וא ,"הטאקאיוא" ה תמכסהב ןבומכ הז לכ ."הוורוא"ל ץוחמ םירוגמ
טרופס לכב ומכ ,השענ "הוורוא"ה ןומימ .הוורואה לעב םג אוהש ,ןוילעה
םה הלאה "תוורוא"ב םייחה יאנת .תוכמות תוצובק וא םירסנופס ידי לע ,רדוסמ
םישמשמו ,םינמאתמ , םיקנמ ,םילשבמ םה -תוכומנה תוגילהמ םיקבאתמל דאמ םישק
םירזועכ םישמשמ ףא םירקמה קלחבו תוהובגה תוגילהמ םיקבאתמה לש תוטבח קשכ
רקיעבו תיזיפ) ךשמתמ טויס םה ךומנה גרדה ילעב םיקבאתמה ייח .םיישיא
םיקבאתמל םתכיפה תארקל תיזיפו תילאטנמ םתוא לשחל איה הרטמהו (תישפנ
תושק ןה תולפשהה םיתיעל- "ומוס"ב םירז הברה אוצמל השקש הביסה וז .םיבוט
.ינפי אל התא םא ןכש לכ אל ,אושנמ


 

:ומוסב םירז
יאווהב .ב"הרא ,יאווהמ האולואהוק הס'ג היה ומוסב השדחה תעב ןושארה רזה
הס'ג .הזה יאב רז רבד אל אוה "ומוס"ש יעבטו תיקנע ןפי יאצוי תליהק הנשי
םיגשיה םשר אוה .המאי-ימאקאט היה לביק אוהש "ומוס"ה םשו 1964 ב ןפיל עיגה
קיזחמ ףא אוה .הנושארה הגילב ( תישילשה) "הקאוויקס" תגרדל עיגהו ףנעב םיאנ
1972 ילוי רינרוטב הכז אוה .הזה םויה םצע דע וז הגרדב הייהשה אישב
הלודגה ותחלצהש קפס ןיא .תאז השעש הירוטסיהב ןושארה רזל ךפה ךכבו
,םויה .םירחא םירז ינפב " ומוס"ה ירעש תא וחתפ הכז הל הלודגה תוירלופופהו
,יאווהמ םיפסונ םיקבאתמ לש םתאבהל יארחא אוהו "יקזמוזא" תוורוא לעב אוה
ההובגה הגרדל םעפ-יא עיגהש ןושארה רזה אוהש ,ונובקא םשארבו
-םלועב רתויב םסרופמ רזה לש ותאבהל יארחא היה אוה ."הנוזוקוי"-רתויב
) "יקזוא" תגרדל עיגה אוה .םימרגוליק 270 לש אישל עיגהש ,קנעה יקישינוק
תוביסמ לבא ,רתויב ההובגה הגרדל עיגהל ןושארה היה טעמכו (התובישחב היינשה
אל ,רז ותויה תדבועל רתוי אלא הריזב ותלוכיל תורושק ויה אל םיבר תעדלש
רדרדתהל לחה אוהו ,תובר תועיצפ וילע ותחנ זאו .תלחוימה הגרדה תא לביק
ראשיהל ול עצוה .1997 רבמבונב שרפו  -היינשה הגילל טעמכ עיגהו גורידב
הלא תורושל ףרטצהל הארנכ הצר אל אוה ךא ,ולשמ "הוורוא" חותפלו דוגיאב
אוה םויה דע .םלועב "ומוס"ה לש דדונ רירגשל ךפהו ,רבעב ול ולכנתהש
.םרגוליק 250 כ םויכ לקוש אוהו ןפיב רתויב םיצרענה םישנאה דחא
רגס "ומוס"ה דוגיאש ךכ ידכ דע ,"ומוס"ה ףנע תא ףוטשל ולחה םירזה ,רומאכ
הנורחאל קר .םינש ששכ ינפל םירז ינפב טרופסה ירעש תא ימשר יתלב ןפואב
.םילוגנומו םינאירוק םיקבאתמ לש םתופרטצה םע הז רעש בוש חתפנ
וראמישאסומ - םיאקירמא 2 -(םיקבאתמ 800 כ ךותמ ) םירז 48 ומוסב שי םויכ
הגילב 3 דועו
הנוזוקויה וירושאסא ) םילוגנומ 32 ,( רועה ההכ ) וירוטנסו  הנוזוקויה
ירגלוב
,ינאירוק םורד , יניזורג, יכ'צ, יניס, םיאליזרב 2, הגנוטמ 2 ,םיסור 4 (הנושארה
"וגנטישוה" םיארוק יאניטנגראל .
יאניטנגראו
ומש ,ןכבו ??וב דחוימ המ זא. (..יאניטנגרא-וגנט -םילימה קחשמל בל ומיש)
!!!ידוהי אוהו -ןומולאס ולסרמ אוה יתימאה
השירפה ליגש ךכב בשחתהבו ,37 ןב אוה
.האנ אוה וגשיה 30 ה ביבס בבוס "ומוס"ב


 

??הזב שי ףסכ
יד איה תרוכשמה בושיח תטיש .חילצמ התא םא קר ,רחא טרופס לכב ומכ לבא ,שי
יפלא תואמל עיגהל ישוק אלל רשפא תוהובגה תוגרדב לבא ,הזל סנכינ אלו תבכרומ
תוברק ירחאש יאדו בל םש היזיוולטב םשו הפ ומוס הארש ימ .הנשב םירלוד
םהינימל םירסנופסהש המל םאתהב  - הלוכתה -ףסכ םע הפטעמ לבקמ חצנמה םייזכרמ
םג שי ) תונוחצינ רובע םילבקמש ףסכהמ קלח .ברקה רובע םלשל םינכומ ויה
ירחא םיקבאתמל תגאודש היסנפ ןרק ןימל ךלוה (הגיל לכל תיסיסב תרוכשמ
םינייטצמ םירחבנ רינרוט לכ ףוסב-תונייטצה יסרפ רובע ףסכ םג שי .השירפה
תוכזל םילוכי הלא םיסרפב .תיללכ תונייטצהו הבוטה הקינכטה ,ברקה חור םוחתב
הזכ סרפ לכל .תונוילעה תוגרדה 2 לע םינמנ םניאש הנושארה הגילה יקבאתמ קר
.האנ יפסכ םוכס םג דומצ

"הט-יראמיק"-תוקינכט
שי הקינכט לכל .תופיחד וא ,הרוגחה לע תכלל -תויסיסב תוקינכט 2 שי ומוסב
התרזעבש הקינכטה לע םג םיזירכמ ,חצנמה לע הזרכהל ףסונב ,ברק לכ ירחאו ,םש
ןווגמה תרזעב .דוגיאה י"ע תורכומ תוקינכט (!!) 84 כ םויכ שי .ןוחצינה גשוה
.םהמ םילודג לע םירבוג םינטק םיקבאתמ תוארל ןתינ םעפ אל תוקינכטה לש בחרה
.תיתוהמ הדוקנ וז ,םילקשמל הקולח ןיא "ומוס"בש ןוויכמ

םינומיא
םיכייתשמה םיקבאתמהמ קלח .תונושה "תוורוא"ב הנשה לכ םיכרענ םינומיא
.תורחא "תוורוא"ב ןמאתהל תיבב םירגתא רסוחמ םיאצוי ,רתוי תונטק "תוורוא"ל
אל תויווזב םיילגר תמרה ,תונוש תופיפכ ,די תולוקשמ תמרה םיללוכ םינומיאה
ללכ ךרדב ןומיאה .ןומיא תוברק ןבומכו ,םימעפ תואמ עקרקב םתחטהו תוינויגה
זאו ,םיליחתמ "הוורוא"ה לש תוכומנה תוגילהמ םיקבאתמהשכ ,רקובב 7 ב ליחתמ
םייתסמ ןומיאה .םנשי םלוכ יצחו 9 העשה תוביבסבש ךכ ,רתוי םיריכבה םיעיגמ
רקיעבו הריב דאמ הברה ,זרוא הברה .תיקנע החורא לוכאל םיבשוי זא ,10 ב ךרעב
םינפב םיקרוזש הייוס וא םימ סיסב לע קרמ ןיעמ הזש ,"וקנא'צ " ארקנה לכאמה
רתוי הברה הזש יל ונימאת .דיל אבה לכמ ,רוציקבו ,םיגד /רקב/ףוע ,תוקרי
.שולש -םייתעש ךשמב ןושיל םיכלוה םלוכ- החוראה ירחא .עמשנ הזש הממ םיעט
.םיקבאתמה לש לדוגל ירקיעה םרוגה אוה אוה ,הנישהו הריבה תפסותב ,לכואה גוס
ןתינש הממ םיזירז רתוי הברהו רתויב םיקזח םה הלאה םיקבאתמה :תועטל ןיא לבא
.בושחל

ומוסה יקוח

תונומת תגצמ

  ומוסל םיקניל

תירבעב ןורחאה רינרוטה תואצותו גורד

 תירבעב ומוס תושדח

Homepage