רשק
ינכט טרפמ תונומת תיירלג םיעפומ יגוס   םיעפומ חול הקהלה תודוא
!!ונלש בויטויה ץורע

"זיטסקיסה" תקהל לש תיבה רתא

                  לופ ןא'ז                       יטומ                  לאוי                       לייא                            קחצי              


הילצרה הפאז -2014 רבוטקואב 31 'ו םוי
*9080 ןופלטב םיסיטרכ

הביבח תובהל ץוביק-ה'לרב - 2014 רבמבונב 7 'ו םוי

04-6369993 ןופלטב םיסיטרכ

 

ןונד יליג -הכירעו םוליצ - העפוהב זיטסקיסה


"What A Wonderful Worldרישל הקהלה לש עוצבל וניזאה

"המחלמ רדח" הרדיסה ךותמ
רנרל לאוי- תילאקיסומ הקפה

יטסוקא עוצב- "Bad Moon Rising - יח"-Audio
יטסוקא עוצב - "One After 909 - יח"-Audio


:םיאבה םינופלטב םכתושרל דומעל חמשנ ,דוע תעדל וצרת םא

0505297720

0505311018

!!!בורקב תוארתהל

....הלעמל הרזח