רשק
ינכט טרפמ תונומת תיירלג םיעפומ יגוס   םיעפומ חול הקהלה תודוא
!!ונלש בויטויה ץורע

"זיטסקיסה" תקהל לש תיבה רתא
Sixties
                                     ילא                                 יטומ                                לאוי                               לייא                                       


ביבא לת "הפאז" -2017 רבוטקואב 11 'ד םוי
*9080 ןופלטב םיסיטרכ


דוהי-"יירג" - 2017 רבוטקואב 13 'ו םוי

03-6565222
 ןופלטב םיסיטרכ

ביבא לת-"יקנג" - 2017 רבוטקואב 19 'ה םוי 

ןונד יליג -הכירעו םוליצ - העפוהב זיטסקיסה


"What A Wonderful Worldרישל הקהלה לש עוצבל וניזאה

"המחלמ רדח" הרדיסה ךותמ
רנרל לאוי- תילאקיסומ הקפה

יטסוקא עוצב- "Bad Moon Rising - יח"-Audio
יטסוקא עוצב - "One After 909 - יח"-Audio


:םיאבה םינופלטב םכתושרל דומעל חמשנ ,דוע תעדל וצרת םא

0505297720

0505311018

!!!בורקב תוארתהל

....הלעמל הרזח