"זיטסקיסה"-בחרה להקל "תוחותפ" תועפוה חול

תורעה
העש
םוקמ
ךיראת
םיסיטרכ
20:00 ביבא לת הפאז
9.3.20 'בםוי
םיסיטרכ
20:00 םילשורי הפאז
28.4.20 'ג םוי
םיסיטרכ

20:00דוהי "יירג"29.5.20 'ו םוי

  וידרו היזיוולט

העש
תינכת
ץורע
ךיראת
"זיטסקיס"ה רתאל הרזח