"זיטסקיסה" תקהל

תעצבמה הקהל ---איה ןכ המשכ -"זיטסקיסה" תקהל

םינש 28 הז תמייק הקהלה .םיששה תונשמ םיריש

הקהלה לש ראוטרפרה .ץראב םוקמ לכב טעמכ עיפוהל הקיפסהו

,הקדס לינ , סיבלא) םיששה תונש תליחת ירישמ -םוצע אוה

תוקהל לש בהזה רות ךרד (םהימודו הקנא לופ

הלכו (םהימודו "תויחה","םישפחמה" ,"תוישופיחה")- בצקה

םיששה תונש ףוס לש דבכה קורב

.('וכו סקירדנה ימי'ג ,"ההכ לוגס" ,"ןילפז דל")

ידעו ,םינודעומ ,רפס יתב :להקה יגוס לכל םיאתמ עפומה

ףידעמה) יביספה להקל םג םיאתמ עפומה .םיס"נתמו םידבוע

איה הריחבהו ,(דוקרל ףידעמה ) יביטקאה להקל םגו (ןיזאהל

.וידיב ןבומכ

:הקהלה ירבח

 
רנרל לאוי

םע עיפוה .א"תב הקיסומל הימדקאה רגוב .רתנספו תורטיג ,הריש ,ילקיסומ להנמ
תירונ ,בוג ידיגל םיריש בתכ .ןורלג תירונו ןפג ןתנוהי םהיניב ,םיבר םינמא
םהיניב םיבר םינמא לש םיטילקתב ףתתשה .הזורב דיוידו יניס קירא ,ןורלג
"ינא אוה הזה דליהו" םיטילקתב ףתתשה .רטכר ינויו ןייטשנייא קירא
המלש ומכ םירחא םינמא םע דחי קלח לטנ.רנק רנבאו ןהכ יזמ םע "הריימרפ"ו
תרומזתה םע "סלטיב"ה תקהל יריש ברעב ץיבר תידוהיו יצרא
םקיפמ לש וחוצינב תילארשיה תינומרהליפה
.ןיטרמ 'גרו'ג רס -סלטיבה לש ידגאה ילקיסומה-הנכיד יטומ
סב ןגנכ ףתתשהו תוטלקה ינפלוא יאקיסומכ םינש ךשמב לעפ .סב הרטיגו הריש
"רישל םיבהוא םישנא" ברעב ףתתשה אבצה רחאל .םינמאה בטימ לש םיטילקת תורשעב
ידיגו ןוסרדנס ינד םע "זוזג" תקהלב רבח היה .םירבחו ןייטשנייא קירא םע
םהיניב םינמאה בטימ םע דבע .סייו ינור םע"דנברילוזיא" תקהלב ןכו בוג
םע "בוג הליל" היזיוולטה תינכתב הכז הלודג הפישחל .הזח הרפועו קיפ הקיבצ
." היאר דע" - ולוס םובלא איצוה."םינינתה" תקהלרדב קיציא

(ןגנמ ותוא עומשל ץחל) הליבומ הרטיגו הריש
.יול השמו ,ץנ זרא ,לליה ןולא לש רוזחמב ריוואה ליח תרומזת רגוב
.ידעלג יטומו יזרא הנדרי, רימש רתסא ,רהז הקבר םהיניב ,םיבר םינמא הוויל
.ץנ זרא לש הקהלב רבח היה


סירבמיז לופ ןאז
םיאקיזומה לכ םע ןגינ- תובר םינש הז לארשיב םיפפותמה יריכבמ
יפסכ יתמ ,השאטנ לש םירבחה ,ךונח םולש -לארשיב םיליבומה
םיפסונ םינמא רופס ןיאו ץיבר תידוהי ,ינינ םעניחא


ןיילק לייא
ינור דע רגרב הנדמ ,לארשיב םינמאה בטימ םע ןגינ -
ןרתנספ/ןדילק
םיפסונ םיבר םינמאו ןוסרטיפ

:רבע תועפוה
..םירחא םיבר דועו קמעה רמשמ ,רוד ןיע ,ערוזה ,עבג ,הבגר ,לטרוא ,רגינג ,הביצפח :םיצובק

,הטישה תיב ץובקב "לולבאפ" ,(!!!םינש 10) תליאב "באפ טכאי"ה ,לייחה תמר "הפאז" :םינודעומ
.דועו עבש ראבב "םורופה" ,"ןסקור"

תועפוה האמכ תמייקמ הקהלה :רפס יתב
לע םירבסה יווילב ,רפס יתבב הנש ידמ
.הפוקתה

לכ ,"ופי תוליל" ,דרע לביטספ :םיינומה םיעוריא
35000 יניעל "ןוקריה קראפ"ב ןכ ומכו ,ץראב תואטיסרבינואה
.לארשיב היתועפוהב " ההכ לוגס" תקהלל םומיחכ םיפוצ


"ההכ לוגס" תקהל םע "זיטסקיסה" תקהל

,הנכיד יטומ ,יממח המלש ,דרול ןו'ג :לאמשל ןימימ םידמוע)
ר'גור :לאמשל ןימימ םיערוכ .סייפ ןאיא ,רומקלב י'ציר ,רנרט ןיל ו'ג
(רדב קיציא ,רנרל לאוי ,רבולג

,דיפל ריאי ,לוגרמ ,תיזג יבג ,ראפ ינמ ,ןוליש ןד, "הנרבטב":היזיוולט
.םירחא םיברו

"לטיגיד" ,"סוארטש" ,"למשחה תרבח" ,"ימואל קנב" :םידבוע ידעו
.דועו "לע-לא" ,"בהז יווק" ,"קרוע"

:םיאבה םינופלטב םכתושרל דומעל חמשנ ,דוע תעדל וצרת םא

0505297720

0505311018

!!!בורקב תוארתהל

....הלעמל הרזח